Информатика, вопрос опубликован 04.03.2019 05:32 Madina788

1. flash- программасының 8 версиясы неше нұсқада ұсынылды? а) 2 в) 3 с) 1 д) 4 е) дұрыс жауабы жоқ 2. flash- тегі жұмыс облысы немесе сахна панелінің атауын көрсетіңіз? а) toolbox в) stage с) align д) transform е) answers 3. flash программасы неше бөлімнен тұрады? а) 1 в) 2 с) 3 д) 4 е) 6 4.
flash- те pen құралы ше үшін қолданылады? а) модулін ерекшелейді в) мәтінді енгізеді с) суретті бояу д) бір облысты штрих немесе бояу атрибутын салу е) түзу сызықты бөліктен тұратын траектория салу үшін қолданылады 5. flash программасында қызмет ететін уақыт шкаласы қандай бөлім? а) меню бөлімі в)
аралық және кілттік кадрдан тұрады с) өңдеу қатарынан тұрады д) экранға шығарылатын е) қосымша баптаулардан тұрады 6. flash программасында неше панель бар? а) 17 в) 18 с) 19 д) 22 е) 24 7. құжат атрибуттары және фильм қасиеттері мен жұмыс істеу үшін қандай команда орындау керек? а) properties в)
view zoom out с) property inspector немесе modify document д) edit find and replase е) insert key frame 8. қ а) flash пограммасының жұмыс істеу ортасы в) бірнеше панельді біріктіреді с) фильмнің мазмұнын біріктіруге мүмкіндік береді д) уақыт шкаласы, аралық және кілттік кадрдан тұрады е) кез- келген
қосымшанаң қасиетін баптауға мүмкіндік беретін құрылғылар 9. инструменттер панелінің fools бөлімі а) ерекшелеу, сурет салу, бояу, обьектілерді өңдеу инструменттері орындайды в) түзетулер бөліктеріне сурет констркторы ерекшеленеді с) шеңбер немесе эллипс салу үшін қолданылады д) растрлық бояуды
реттеу үшін қолданылады е) тік төртбұрыш, квадраттар салу үшін қолданылады 10. инструменттер панелі неше бөліктен тұрады а) бес в) төрт с) үш д) екі е) алты 11. түзу сызықтарға арналған негізгі инструмент а) line в) pencil с) oval д) pen е) rectangle 12. тест атрибуттарын неше категорияға жіктеуге
болады? а) 4 в) 7 с) 5 д) 2 е) 1 13. swap color… а) түсті өшіру в) түстерді алмастыру с) дұрыс жауабы жоқ д) барлығы дұрыс е) түсті көру 14. растрлық суреттің кеңейтілуі? а) emf в) bmp с) spl д) swf е) jpg 15. photoshop кеңейтілуі? а) .pcd в) .ptig с) .sqi д) .swg е) .jpg 16. баптаушыларды
пайдалану мүкіндігіне ие болу үшін қандай команда орындалады? а) view→show grid в) modify →optimize с) view→grid→show grid д) view→pulers е) view→grid→edit grid 17. info-…? а) ақпарат в) әрекет с) жауаптар д) уақыт шкаласы е) инструменттер панелі 18. тек ерекшеленген облыстарды байланыстыру а)
brush mode в) paint files с) paint selection д) paint inside е) free transform 19. еraser(ластик) қызметі – а) кез келген растрлық бояуды реттеу в) жұмыс облысындағы обьектілерді өшіру с) түстерді алмастыру д) ластик формасы е) өшіру 20. түстерді алмастыру а) fauced в) eruser shape с) swap colors
д) nocolor е) colors

Ответы
Ответ добавил: Гость

оба искомых числа должны лежать в промежутке от 25 (100 в 5-ричной записи) до 124 (444 в 5-ричной записи) и давать в сумме 156 (1111 в 5-ричной записи), т.е., a+b=156 => a=156-b, минимальное а, для которого все эти условия выполняются, равно 32, при b=124. очевидно, что остальные пары выглядят так: (32, 124), (33, , 78), , 33), (124, 32), таких пар будет 93. поскольку пары, отличающиеся только порядком, мы считаем за одну, значит делим на 2: 93/2 = 47.   (одно сочетание непарное)

 

ответ 47

Ответ добавил: Гость

знаю только первых два:   1024*17=17408

1024*1024*2=2097152

Ответ добавил: Гость
Язык си: 1.

#include

#include

int main(){

   

    int odds_sum=0,odds_cnt=0,

        tdgt_sum=0,mthr_cnt=0;

   

    for(int i=0,n; i< 10; i++){

        scanf("%d",& n);

        if(n%2==1){

            odds_cnt++;

            odds_sum+=n;

        }

        if(9

        if(n%3==0)mthr_cnt++;

    }

   

    printf("%d\n",odds_sum); //сумма нечётных

    printf("%d\n",odds_cnt); //количество нечётных

    printf("%d\n",tdgt_sum); //сумма двузначных

    printf("%d\n",mthr_cnt); //количество кратных трём

   

    return 0;

   

}

2.

#include

#include

int main(){

   

    int even_sum=0,tdgt_sum=0,

        tdgt_cnt=0,ngtv_cnt=0;

   

    for(int i=0,n; i< 20; i++){

        scanf("%d",& n);

        if(n%2==0)even_sum+=n;

        if(9

            tdgt_cnt++;

            tdgt_sum+=n;

        }

        if(n< 0)ngtv_cnt++;

    }

   

    printf("%d\n",even_sum); //сумма чётных

    printf("%d\n",tdgt_sum); //сумма двузначных

    printf("%d\n",tdgt_cnt); //количество двузначных

    printf("%d\n",ngtv_cnt); //количество отрицательных

   

    return 0;

   

}

3.

#include

#include

int main(){

   

    int ngtv_sum=0,ngtv_cnt=0,

        tdgt_sum=0,tdgt_cnt=0;

   

    for(int i=0,n; i< 15; i++){

        scanf("%d",& n);

        if(n< 0){

            ngtv_sum+=n;

            ngtv_cnt++;

        }

        if(99

            tdgt_sum+=n;

            tdgt_cnt++;

        }

    }

   

    printf("%d\n",ngtv_sum); //сумма отрицательных

    printf("%d\n",ngtv_cnt); //количество отрицательных

    printf("%d\n",tdgt_sum); //сумма двузначных

    printf("%d\n",tdgt_cnt); //количество двузначных

   

    return 0;

   

}

Ответ добавил: Гость

1)m(hcl)=50*0.292=14.6г

2)n(hcl)=m/m=14.6/36.5-=0.4моль

3)n(оксида металла)=0,4/2=0,2

4)m(оксида металла)= 8/0,2=40

5)раз металл двухвалентен, то значит формула - meo, следовательно вычти из молярной массы оксида массу кислорода

м(металла)=40-16=24

следовательно, mgo 

 

 

Больше вопросов по информатике